0-800-501-531
Цілодобова підтримка
Укр | Рус | Eng
Стартова сторінка

Архів Новин компанії

26-12-2014
Особлива інформація

22.12.2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "СТ "Гарантiя" (Протокол № 2 вiд 22.12.2014 р.) було прийнято рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу.
Прийнято рiшення здiйснити приватне розмiщення додаткових простих iменних акцiй ПрАТ "СТ "Гарантiя" у кiлькостi 90 000 000 (дев’яносто мiльйонiв) штук iснуючої номiнальної вартостi 0,10 грн. (нуль гривень 10 коп.) на загальну суму 9 000 000,00 грн. (дев’ять мiльйонiв гривень 00 коп.).
До розмiщення пропонуються простi iменнi акцiї бездокументарної форми iснування.
Планується збiльшити статутний капiтал ПрАТ "СТ "Гарантiя" шляхом додаткового випуску акцiй на 9 000 000,00 грн. (дев’ять мiльйонiв гривень 00 коп.). Номiнальна вартiсть однiєї акцiї 0,10 грн. (нуль гривень 10 коп.).
Акцiї розмiщуються за цiною 0,10 грн. (нуль гривень 10 коп.) за одну просту iменну акцiю, яка дорiвнює номiнальнiй вартостi та є не нижчою за її ринкову вартiсть, визначену вiдповiдно до вимог чинного законодавства та затверджену Наглядовою радою ПрАТ "СТ "Гарантiя" (Протокол № 8 вiд 21.11.2014 р.). Ринкова вартiсть акцiй ПрАТ "СТ "Гарантiя" визначена у розмiрi 0,10 грн. (нуль гривень 10 коп.) суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ "Експертна фiрма "Еталон", код ЄДРПОУ 21397639, мiсцезнаходження 14017, м. Чернiгiв, пр-т Перемоги, буд. 47, яке має сертифiкат № 16478/14 суб’єкта оцiночної дiяльностi, виданий ФДМУ "23" травня 2014 року строком до "23" травня 2017 року.
До кiнця розмiщення ПрАТ "СТ "Гарантiя" не володiтиме iнформацiєю щодо змiни власникiв значних пакетiв акцiй, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй.
Спiввiдношення суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, загальної суми цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення дорiвнює 100 вiдсоткам.
Права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються, включають у себе: право брати участь в управлiннi Товариством в порядку, визначеному Статутом; право брати участь у розподiлу прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди); право отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi цього майна; право отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства; право переважного придбання додатково випущених Товариством акцiй в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера у статутному капiталi Товариства на момент прийняття рiшення про випуск акцiй; переважне право на придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiй особi; право виходу iз Товариства шляхом вiдчуження акцiй; право розпорядження належними акцiонеру акцiями, зокрема, продажу чи iншим чином їх вiдчуження на користь iнших юридичних та фiзичних осiб у порядку, визначеному Статутом. Акцiонери можуть мати також iншi права, передбаченi чинним законодавством.
Оплата акцiй здiйснюється виключно у грошовiй формi в нацiональнiй валютi України шляхом перерахування коштiв на рахунок ПрАТ "СТ "Гарантiя". Активами iншими, нiж грошовi кошти, оплата не здiйснюється.
Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення акцiй, є пiдвищення фiнансової стабiльностi Емiтента, забезпечення його подальшого розвитку та посилення конкурентноспроможностi на страховому ринку. Всi фiнансовi ресурси, одержанi внаслiдок розмiщення акцiй, будуть використанi на напрями, що вiдповiдають метi та предмету дiяльностi ПрАТ "СТ "Гарантiя" та визначенi в Статутi ПрАТ "СТ "Гарантiя".
Рiшення про розмiщення цiнних паперiв прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв. Станом на дату прийняття даного рiшення емiтент не має вiдомостей стосовно прiзвищ, iмен, по-батьковi членiв уповноваженого органу, якi планують придбати цiннi папери, що розмiщуються.
Конвертацiя акцiй не передбачається.
ПрАТ "СТ "Гарантiя" зобов’язується не використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв Товариства.

за 2019 рік

за 2018 рік

за 2017 рік

за 2016 рік

за 2015 рік

за 2014 рік

за 2013 рік

за 2012 рік

за 2011 рік

Сервіси
Пошук по сайту
Loading
Розрахувати вартість страховкиСтався страховий випадокВиклик страхового агентаЗамовити зворотній дзвінокСтан оплати
© ПрАТ "Страховe товариство "Гарантія"
Для агентів: вхід1 вхід2 пошта
Адреса головного офісу: 01601, Україна, м.Київ, Печерський узвіз, 3
тел./факс:(044)581-67-70 (0462)77-70-70   office@guarantee.com.ua